Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor aankoop artikelen via onlinecvketel.nl

 

Artikel 1 – Aanvraag offerte

  1. U kunt een keuze maken voor een toestel uit het door onlinecvketel.nl geselecteerde assortiment. Bij het maken van de keuze dient U rekening te houden met het eventuele advies van onlinecvketel.nl omtrent de geschiktheid van een toestel voor uw pand/woning.
  2. onlinecvketel.nl kan aanvullende voorwaarden stellen alvorens uw aanvraag te accepteren.
  3. Acceptatie van uw aanvraag wordt door onlinecvketel.nl aan u bevestigd. onlinecvketel.nl kan uw aanvraag om moverende redenen weigeren.
  4. De door u ondertekende offerte c.q. overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel en vormen na bevestiging door onlinecvketel.nl samen de huurovereenkomst. In het geval van tegenstrijdigheid tussen het in de overeenkomst bepaalde en het in de Algemene Voorwaarden bepaalde, is de overeenkomst leidend.
  5. U dient eigenaar te zijn van het pand waarvoor u een cv ketel aanvraagt.

 

 

Artikel 2 – Aanleggen en plaatsen

1.Het aanleggen van de leidingen en het plaatsen van het toestel is inbegrepen in de montagekosten en dient (uitsluitend) te geschieden door vakkundige monteurs van onlinecvketel.nl. Onder het plaatsen van het toestel en het aanleggen van de leidingen door onlinecvketel.nl wordt het volgende begrepen:

• Het toestel;
• De gasleiding, inclusief de gaskraan tot maximaal 1 meter vanaf de mantel van het toestel gemeten;
• De rookgasafvoer, met een maximale lengte van 1½ meter, van kunststof, aluminium of roestvrij staal tot aan de dak toevoer of het bouwkundig kanaal;
• De koud- en warmwateraansluiting, inclusief inlaatcombinatie tot maximaal1 meter vanaf de mantel van het toestel gemeten;
• De cv-aansluitingen aan het toestel tot aan de eerste koppeling, afsluiter, verdeler en overige appendages tot maximaal 1 meter vanaf de mantel van het toestel gemeten;
• De drukmeter, de vulkraan, het overstortventiel en het expansievat, mits in dezelfde ruimte geïnstalleerd als het toestel.
• Onlinecvketel.nl en u bepalen in onderling overleg de plaats van het toestel alsmede de wijze van uitvoering van de leiding aanleg, een en ander met inachtneming van de geldende wettelijke plaatsingsvoorschriften en plaatsingsinstructie van de fabrikant. Indien nodig dient in de ruimte op korte afstand van het toestel een stopcontact aanwezig te zijn waarop het toestel kan worden aangesloten.
• U bent zelf verantwoordelijk voor de aanleg en werking van de binnen installatie.

Artikel 3 – Betaling

  1. De kostprijs van de aangevraagde artikelen staat vermeld in de offerte. De verschuldigde kosten worden eenmalig direct na plaatsing van toestel gefactureerd.
  2. Indien uw betalingsgedrag daartoe aanleiding mocht geven, dient u op verzoek van onlinecvketel.nl de verschuldigde bedragen op de door onlinecvketel.nl aangegeven wijze te voldoen. De daarmee gepaard gaande kosten komen voor uw rekening.
  3. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling komen de administratie- en incassokosten (zowel de

buitengerechtelijke alsmede de gerechtelijke) voor uw rekening.

 

Gebruiksvoorwaarden
Op het gebruik van onze website/internetdiensten zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de website en internetdiensten van onlinecvketel.nl te gebruiken, accepteert u (als gebruiker) deze gebruikersvoorwaarden. Op de website en internetdiensten is onze privacy statement van toepassing.

Informatie
De informatie op onze website/internetdiensten is bedoeld als algemene informatie. Onlinecvketel.nl streeft ernaar dat de informatie juist, volledig en actueel is. Niettemin kan de informatie onjuistheden of typefouten bevatten. Wij staan dan ook niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Evenmin garanderen wij dat de website foutloos of ononderbroken functioneert of toegankelijk is. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze website/internetdiensten.

Verwijzingen en hyperlinks
Op onze website/internetdiensten wordt verwezen naar informatie en websites van derden, onder meer met hyperlinks. Dergelijke informatie en websites zijn door ons niet beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij hebben daarop geen invloed en kunnen daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Wij behouden ons het recht voor om ons te verzetten tegen deeplink naar of framing van delen van onze website/internetdiensten.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website/internetdiensten gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website/internetdiensten te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Onlinecommunicatie
Wij garanderen niet dat naar ons gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om de informatie (waaronder teksten, foto’s, illustraties en verwijzingen naar andere sites) op deze website/internetdiensten op ieder moment te wijzigen zonder dat vooraf aan te kondigen. Wij raden u aan deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Toepasselijk recht
Op het gebruik en de informatie van onze website/internetdiensten is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website/internetdiensten kunnen ontstaan.

Beveiligingslek
We besteden veel zorg aan een goede beveiliging van onze informatie- en communicatiesystemen. Toch kan hierin een zwakke plek bestaan of ontstaan: een beveiligingslek. Het misbruiken van een beveiligingslek, of het wijzen van derden op een beveiligingslek zodat die daar misbruik van kunnen maken, is strafbaar.

Het Nationaal Cyber Security Centrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie doet aanbevelingen voor verantwoord melden en afhandelen van beveiligingslekken. Onlinecvketel.nl volgt deze aanbevelingen en houdt de bijbehorende responsabel disclosure regels aan.

Top
X