Cv-ketel huren

Cv-ketel huren

Een cv-ketel huren is dé oplossing als u zonder gedoe en zorgen een warm huis en warm water wilt. Als u bij onlinecvketel.nl  een verwarmingsketel huurt, maakt u gebruik van een hr-ketel tegen een vast tarief per maand. Geen zorgen over veiligheid, storingen en onderhoud. U wilt warmte en warm water. Zonder gedoe. Kies dan voor onlinecvketel.nl  cv-ketel huren. U huurt dan tegen één vast maandelijks tarief.

De cv-ketel die u huurt is energiezuinig en behaalt een hoog rendement. Dit komt door de A-labelpomp en de 2-in-1 warmtewisselaar. Die laatste zorgt voor minimaal warmteverlies en een optimale overdracht van warmte. Het hoge rendement resulteert in een laag energieverbruik.

U kunt bij onlinecvketel.nl  kiezen uit 2 soorten cv ketels namelijk de Nefit Proline HRC24 CW4 en de Nefit Proline HRC30 CW5.

De kleinste, maar de meest complete
Zoek je een compacte, energiezuinige cv-ketel? ProLine NxT is de kleinste, maar ook de meest compleet uitgeruste HR-combiketel. Past vrijwel overal, maar levert prestaties van formaat. In alle opzichten een klasse beter dan vergelijkbare toestellen.

 

Huur Nefit Proline HRC24 CW4  € 36,95 per maand.

• Met Thermostaat Honeywell Touch
• Huur tijd van 120 maanden
• Vast bedrag per maand
• Inclusief montage
• 2-jaarlijks onderhoud

 

Huur Nefit Proline HRC30 CW5 € 44,95 per maand.

• Met thermostat Honeywell Touch,
• Huur tijd van 120 maanden
• Vast bedrag per maand
• Inclusief montage
• 2-jaarlijks onderhoud

Algemene voorwaarden voor de huur van CV- toestellen

Artikel 1 – Aanvraag voor het huren van een toestel

 1. U kunt een keuze maken voor een toestel uit het door onlinecvketel.nl geselecteerde assortiment. Bij het maken van de keuze dient U rekening te houden met het eventuele advies van onlinecvketel.nl omtrent de geschiktheid van een toestel voor uw pand.
 2. onlinecvketel.nl kan aanvullende voorwaarden stellen alvorens uw aanvraag te accepteren.
 3. Acceptatie van uw aanvraag wordt door onlinecvketel.nl aan u bevestigd. onlinecvketel.nl kan uw aanvraag om moverende redenen weigeren.
 4. De door u ondertekende offerte c.q. overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel en vormen na bevestiging door onlinecvketel.nl samen de huurovereenkomst. In het geval van tegenstrijdigheid tussen het in de overeenkomst bepaalde en het in de Algemene Voorwaarden bepaalde, is de overeenkomst leidend
 1. U dient eigenaar te zijn van het pand.

 

Artikel 2 – Aanleggen en plaatsen

 1. Het aanleggen van de leidingen en het plaatsen van het toestel is inbegrepen in de huurovereenkomst en dient (uitsluitend) te geschieden door onlinecvketel.nl . Onder het plaatsen van het toestel en het aanleggen van de leidingen door onlinecvketel.nl wordt het volgende begrepen:
 2. het toestel;
 3. de gasleiding, inclusief de gaskraan tot maximaal 1 meter vanaf de mantel van het toestel gemeten;
 4. de rookgasafvoer, met een maximale lengte van 1½ meter, van kunststof, aluminium of roestvrij staal tot aan de dak toevoer of het bouwkundig kanaal;
 5. de koud- en warmwateraansluiting, inclusief inlaatcombinatie tot maximaal 1 meter vanaf de mantel van het toestel gemeten;
 6. de cv-aansluitingen aan het toestel tot aan de eerste koppeling, afsluiter, verdeler en overige appendages tot maximaal 1 meter vanaf de mantel van het toestel gemeten;
 7. de drukmeter, de vulkraan, het overstortventiel en het expansievat, mits in dezelfde ruimte geïnstalleerd als het toestel.
 8. onlinecvketel.nl en u bepalen in onderling overleg de plaats van het toestel alsmede de wijze van uitvoering van de leidingaanleg, een en ander met inachtneming van de geldende wettelijke plaatsingsvoorschriften en plaatsingsinstructie van de fabrikant. Indien nodig dient in de ruimte op korte afstand van het toestel een stopcontact aanwezig te zijn waarop het toestel kan worden aangesloten.
 9. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanleg en werking van de binnen installatie.

 

Artikel 3 – Huurprijs/Betaling

 1. De maandelijkse huurprijs van het toestel staat vermeld in de offerte en overeenkomst. De verschuldigde huur wordt maandelijks vooraf gefactureerd en krachtens automatische incasso afgeschreven van uw bankrekening.
 2. Indien uw betalingsgedrag daartoe aanleiding mocht geven, dient u op verzoek van onlinecvketel.nl de verschuldigde bedragen op de door onlinecvketel.nl aangegeven wijze te voldoen. De daarmee gepaard gaande kosten komen voor uw rekening.
 3. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling komen de administratie- en incassokosten (zowel de buitengerechtelijke alsmede de gerechtelijke) voor uw rekening.
 1. De door u verschuldigde maandelijkse totale huurprijs kan door onlinecvketel.nl worden aangepast, mits dit aanpassingen betreft met betrekking tot verandering BTW tarief.

Artikel 5 – Huurtermijn/looptijd van de huurovereenkomst

 1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een termijn van 120 achtereenvolgende maanden. Na afloop van deze termijn wordt de huurovereenkomst ontbonden en is er de mogelijkheid het toestel voor de op dat moment aangeboden vergoeding over te nemen.
 2. 6 maanden voor verstrijking van de levensduur van het toestel zal onlinecvketel.nl u een voorstel doen toekomen terzake de huur van een nieuw toestel.
 3. Bij tijdelijke buitengebruikstelling van het toestel door afwezigheid of om een andere reden blijft u de huur steeds ten volle verschuldigd. Algemene voorwaarden CV ketel huur onlinecvketel.nl 2020

Artikel 6 – Tussentijdse beëindiging

 1. De huurovereenkomst kan op uw verzoek worden beëindigd. Het verzoek tot beëindiging dient schriftelijk te worden gedaan. In dat geval is er een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt bepaald op basis van de initiële investering en de restwaarde. Daarnaast worden er administratiekosten in rekening gebracht. In overleg zal het toestel worden opgehaald of is er de mogelijkheid het toestel af te kopen.
 2. Bij verkoop van het pand of in het geval van overlijden kan de huurovereenkomst worden voortgezet met de opvolgende eigenaar van het pand. Dit dient vooraf schriftelijk aangegeven te worden bij onlinecvketel.nl . Beide partijen dienen dit verzoek te ondertekenen. Tevens zal het huidige contract omgezet worden naar de nieuwe bewoners en dienen deze te ondertekenen.
 3. onlinecvketel.nl is bevoegd de huurovereenkomst tussentijds te ontbinden indien u in verzuim bent. onlinecvketel.nl is alsdan gerechtigd tot een vergoeding zoals beschreven onder lid 1 van deze bepaling.
 4. onlinecvketel.nl is gerechtigd de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen indien u failliet wordt verklaard, door u surseance van betaling wordt aangevraagd of beslag onder u wordt gelegd.
 5. Indien de huurovereenkomst om welke reden dan ook is komen te eindigen en het toestel niet aan u in eigendom is overgedragen, heeft onlinecvketel.nl het recht het toestel van het pand weg te nemen zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn. Verwijdering van het toestel mag slechts door onlinecvketel.nl  plaatsvinden. U bent verplicht het personeel dat met verwijdering van het toestel is belast toe te laten tot de ruimte waarin het toestel is geplaatst.
 1. Door of vanwege en voor rekening van onlinecvketel.nl worden alleen de werkzaamheden verricht die noodzakelijk zijn voor de verwijdering van het toestel. onlinecvketel.nl  is niet gehouden tot het verrichten of laten verrichten van werkzaamheden om muren, plafonds, leidingen, kranen et cetera in de oorspronkelijk staat te herstellen.

Artikel 7 – Verplaatsen, wijzigen en wegnemen

 1. Het is niet toegestaan het toestel te verplaatsen dan wel in of aan het toestel wijzigingen aan te brengen of reparaties uit te voeren, respectievelijk zulks te laten doen.
 2. Het aanbrengen van wijzigingen aan leidingen, zoals nader vormgegeven in art. 2 lid 1, of het verplaatsen van het toestel dient te geschieden door onlinecvketel.nl . Dit zal in overleg plaatsvinden. De daarmee gepaard gaande kosten komen voor uw rekening.
 3. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van onlinecvketel.nl de ruimte waarin het toestel is geplaatst en/of de ventilatie te wijzigen waardoor veilig gebruik van het toestel naar het oordeel van onlinecvketel.nl in gevaar kan komen.
 4. De kosten voor het aanpassen dan wel het herstellen van het toestel en/of de ventilatie, zoals vermeld in de leden 1 en 3, komen voor uw rekening.
 5. Het is niet toegestaan het toestel weg te nemen.

Artikel 8 – Preventief onderhoud en Correctief onderhoud

 1. Gedurende de looptijd van de huurovereenkomst mag uitsluitend door onlinecvketel.nl onderhoud aan het toestel worden uitgevoerd. De kosten van het preventief onderhoud komen voor rekening van onlinecvketel.nl .
 2. Eventuele tijdens het preventief onderhoud onlinecvketel.nl geconstateerde gebreken zullen zo spoedig mogelijk door onlinecvketel.nl  worden verholpen.
 3. Het Preventief onderhoud omvat werkzaamheden aan:

– het toestel;

– de gasleiding, inclusief de gaskraan tot maximaal 1 meter vanaf de mantel van het

Toestel gemeten;

– de rookgasafvoer, met een maximale lengte van 1½ meter, van kunststof, aluminium

of roestvrij staal tot aan de daktoevoer of het bouwkundig kanaal;

de koud- en warmwateraansluiting, inclusief inlaatcombinatie tot maximaal 1 meter

vanaf de mantel van het Toestel gemeten;

– de CV-aansluitingen aan het Toestel tot aan de eerste koppeling, afsluiter, verdeler

en overige appendages tot maximaal 1 meter vanaf de mantel van het Toestel

gemeten;

– de drukmeter, de vulkraan, het overstortventiel en het drukvat;

– indien aanwezig: de (zonne)boiler en de daarbij behorende Leidingen in de woning. Algemene voorwaarden CV ketel huur onlinecvketel.nl  2020

Top
X